Lov for Narvik Golfklubb

Stiftet 27. august 1992
(Siste utgave vedtatt 25. mars 2004)

 

1. FORMÅL

Narvik Golfklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Narvik Golfklubb (heretter benevnt ”Klubben”) skal videre arbeide for golfsportens utvikling i Narvik og omland. Arbeidet skal preges av frivillighet, demografi, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

2. ORGANISASJON

Klubben er medlem av NIF gjennom Nordland Idrettskrets og er medlem av Norges Golfforbund.

Narvik Golfklubb skal ha sitt sete i Narvik kommune og er medlem av Narvik Idrettsråd.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i Nifs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13, og 14 gjelder Klubben uavhengig av hva som måtte stå i Klubbens egen lov.

 

3. MEDLEMMER

Alle som aksepterer Klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Nifs, dets organisasjons-ledels samt Klubbens lover og bestemmelser.

Medlemskap etableres gjennom søknad hvor fullstendig navn, alder og bopel, samt om søkeren tidligere har vært medlem av lag, klubb eller forening tilsluttet NIF, må oppgis. En søker kan ikke opptas som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dato første kontingent pluss andre økonomiske forpliktelser som følger medlemskapet, er betalt.

Etter innstilling fra styret, som kan begrunnes i særdeles stor innsats for klubbens formål, kan årsmøtet med minst 2/3 flertall utnevne æresmedlemmer av klubben. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent, men har ellers alle rettigheter som klubbens aktive medlemmer. Antall æresmedlemmer skal ikke overstige 5 – fem.

Styret kan begrense opptaket av aktive medlemmer hvis styret anser det for å være fare for at trafikken blir for stor i forhold til tilgjengelig kapasitet på golfbanen. Søkere som ønsker det kan settes på venteliste

Dersom medlemssøker avvises ut fra kapasitetsgrunner, kan avvisningen ankes til første påfølgende ordinære årsmøte, forutsatt at anken kan fremkomme tidsnok til å fremmes i årsmøtets ordinære sakspapirer.

 

4. MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

Kontingent, innmeldingsavgift og lån eller pliktig aksjekjøp fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret sammen med budsjettet. Forpliktelsene kan graderes innenfor følgende kategorier:

 1. Aktive medlemmer.
 2. Aktive ektefellemedlemmer
 3. Aktive medlemmer til og med det kalenderåret de fyller 12 år.
 4. Aktive medlemmer fra 12 til og med det kalenderåret de fyller 21 år.
 5. Aktive studenter og militære under førstegangstjenesten inntil det kalenderåret de fyller 25 år.
 6. Familiemedlemskap.
 7. Midlertidig medlemmer.
 8. Bedriftsmedlemmer.
 9. Organisasjonsmedlemmer.
 10. Passive medlemmer.

Aktivt medlem som er barn i et familiemedlemskap, vil fra det første året etter det kalenderåret hvor medlemmet fyller 21 år, gå ut av familiemedlemskapet og stå som selvstendig medlem. Innmeldingsavgift eller lån kan ikke kreves ut over det som er krevet i familiemedlemskapet.

Aktive medlemmer kan melde seg passive, men må da søke om å bli aktive dersom dette ønskes ved en senere anledning. De vi da ved knapphet i banekapasitet, være prioriterte søkere på eventuell venteliste.

Medlemmer som skylder kontingent etter denne paragraf med forfall lengre tilbake enn ett -1 år, mister alle sine rettigheter i klubben og strykes som medlem uten at kravet bortfaller.

Slikt medlem kan ikke gjenopptas i klubben før alle forpliktelser er ordnet.

Styret kan etter eget skjønn sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller lignende spesielle forhold hos medlemmet.

Pliktig til full kontingent for året er ethvert medlem som ikke innen 31. Desember foregående år har meldt fra om opphør av medlemskap, eller har søkt om passivt medlemskap.

 

5. STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst tre måneder, og ikke å skylde klubben for kontingent eller annen fastsatt økonomisk forpliktelse.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Klubben inkludert valg til representant for klubben til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig å være arbeidstaker i Klubben(laget). Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent eller annen fastsatt økonomisk forpliktelse har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Klubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

6. TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Alle slike honorarer og refusjoner skal fremgå av Klubbens budsjett og regnskap.

 

7. INHABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Nifs inhabilitetsregler jfr. Nifs lov § 2-7.

 

8. STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder Nifs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

9. ÅRSMØTE

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet som skal holdes hvert år i mars måned. Klubbens år – regnskaps-, budsjett- og driftsmessig, skal regnes fra og med 1. januar til og med 31. desember samme kalenderår. Begrepet – år – i disse vedtekter, skal dersom ikke annet er spesielt angitt, være den her spesifiserte periode.

Årsmøtet innkalles av styret med minimum 1-en måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Klubbens internettside. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/ kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

 

10. LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Klubben.

 

11. ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:
1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
2.    Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.    Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.    Behandle Klubbens årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5.    Behandle Klubbens regnskap i revidert stand.
6.    Behandle innkomne forslag og saker.
7.    Fastsette medlemskontingent.
8.    Vedta Klubbens budsjett.
9.    Behandle Klubbens organisasjonsplan.
10.    Foreta følgende valg:
a)    Leder og nestleder
b)      Styre- og varamedlemmer
c)      Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jfr. § 11 pkt 9.
d)      2 revisorer
e)       Representanter til ting og møter i de organisasjoner Klubben er tilsluttet
f)        Valgkomitè med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordeling i medlemsmassen i Klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i Nifs lov § 2-11.

 

12. STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vara medlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

13. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte i Klubben innkalles av Klubbens styre med minst 14 dagers varsel, etter:

 1. a)    Vedtak på årsmøte i Klubben.
  b)    Vedtak i styret i Klubben.
  c)       Skriftlig krav fra 1/3 av Klubbens medlemmer.
  d)      Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i Klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

14. KLUBBENS STYRE

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bestå av fra fem til ti medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret kan ikke foreta vidtgående disposisjoner som eks. salg av fast eiendom eller andre disposisjoner med betydelig innvirkning på klubbens framtid. Styret kan ikke vedta eller inngå avtale om arbeider som endrer golfbanens karakter betydelig.

Styret skal: 

 1. Iverksette årsmøtes og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå Klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med Klubbens totale økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere Klubben utad.

Styre skal avholde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmer krever det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes gjennom et flertall av avgitt stemmer, ved stemmelikhet teller møteleders stemme som to avgitte stemmer.

Styret kan meddele prokura.

Styret kan ansette og avskjedige medarbeidere innenfor vedtatte budsjettrammer.

 

15. GRUPPER/AVDELINGER/KOMITÉER

Minst halvparten av de medlemmer som årsmøtet velger til slike faste underkomiteer skal være medlemmer i klubben. Komiteene konstituerer seg selv, med en fast leder.

Klubben skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. Styret skal være representert ved et styremedlem i alle komiteer, såfremt antall styremedlemmer rekker.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter klubben og herav kan ikke slike grupper/avdelinger inngå avtaler eller representere Klubben utad uten styrets godkjennelse.

 

16. LOVENDRINGER

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Klubben etter å ha vært oppført på sakslisten og krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Lovendringer skal godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.  § 17 i denne lov kan ikke endres.

 

17. OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 av avgitte stemmer innkalles til ekstraordinært årsmøte mer enn tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall på det ekstraordinære årsmøtet.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av Klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Klubben, tilfaller Klubbens netto eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

18. ADGANG TIL SPILL PÅ BANEN

Aktive medlemmer, jfr. a. – g. i § 5, Som har betalt sine forfalte økonomiske forpliktelser til klubben, har rett til å spille på banen.

Bedriftsmedlemmer og organisasjonsmedlemmer regnes å ha det antall aktive og eventuelt passive medlemmer som styret har fastsatt ved avtalen om medlemskap som er individuell.

Aktive medlemmer definert i slik avtale har rett til å spille etter nærmere angivelse av person fra bedrift eller organisasjon på årsbasis.

Gjestespillere, dvs. medlemmer av andre golfklubber, har adgang mot å spille på banen mot betaling av Greenfee. Størrelsen av dette fastlegges av styret hvert år. Midlertidig medlemskap kan søkes for spillere fra andre klubber for kortere tidsperioder. De må da betale minst vanlig årskontingent jfr. § 5. De har i slikt tilfelle fulle rettigheter og forpliktelser som aktive medlemmer.

 

19. SPILLEREGLER

Under spill følges ”The Royal and Ancient Golf of St. Andrew’s” regler slik de lyder og praktiseres til enhver tid. Styret i sportskomiteen fastsetter lokale regler som måtte være nødvendige til enhver tid.

Et hvert medlem eller enhver gjestespiller er forpliktet til å rette seg etter de gjeldende bestemmelser og regler for utøvelse av spillet på banen, samt overholde ordensforskrifter og bestemmelser for så vel bane som øvrige anlegg.

Det er ethvert medlems rett å påtale overtredelser av de regler og bestemmelser som klubben har. Medlemmene er forpliktet til å hjelpe med å bevare banen i best mulig stand.

Enhver som overtrer bestemmelser og regler fastsatt i denne lov eller ved forskrifter som nevnt, eller på annen måte viser uverdig opptreden, kan av domsutvalget straffes i overensstemmende med § 8.

 

20. SALMON IN ONE

Spiller som feller laks ved hjelp av ballen i et slag, plikter å servere laksemiddag med champagne til samtlige spillere som er på banen den dagen dette inntreffer.