Innkalling til Årsmøte i Narvik Golfklubb

Oppmøtested: Quality Grand Royal, 29.mars 2023, klokken 18:00.

vedlegg:

innkalling_arsmote_2023

budsjett-2023

signert-arsregnskap-2022

signert-revisjonsberetning-2022

arsberetning_2022

 

Vi prøver at dere kan få med dere møtet på teams. Husk at dette er noe vi prøver for første gang, så det blir kanskje litt prøving å feiling, men vi skal få det til 🙂

her er link til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ0MmY0M2ItYzYyOC00NWY0LTg4NTUtNzU0ZTU2ZjY5YTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221514e578-e5c1-46f9-b708-fa38e244e438%22%2c%22Oid%22%3a%22de9c914d-699a-4199-9403-1aeb613a432c%22%7d

 

med vennlig golfhilsen fra:

Eivind Olberg Sørheim, daglig leder